JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Nastavljena I održana druga sednica Skupštine opštine Lebane

Lebane: U velikoj sali Skupštine opštine Lebane  na osnovu člana 43 Statuta opštine Lebane  nastavljena je druga sednica  Skupštine opštine Lebane , na čijem se dnevnom redu našlo čak 70  tačaka.

Na samom početku rada Skupštine svim prisutnim odbornicima  I medijima obratio se predsednik Skupštine opštine Lebana Boban Pejić rečima. Poštovane dame I gospodo odbornici nastvaljamo drugu redovnu Sednicu Skupštine opštine Lebane.

Pozivam zamenika sekretara opštine da izvrši prozivku I utvrdi kvorum za redovan rad Skupštine.Konstantujem  je da Skupštini prisustvuje 21 odbornik tako da ima kvorum za nesmetan rad Skupštine. Predloženi dnevni red koji ste  dobili za rad   predhodne Sednice ovlašćena grupa od prestavnika predlagača stigo je predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine, koji je potpisalo 18 odbornika

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1.     Predlog Odluke  o usvajanju  završnog računa za 2019 godinu. Po ovoj tačci dnevnog reda obartio se načelnik finansiske  Uprave Saša Mladenović koji je izneo predlog Odluke o usvajanju završpnog računa. Jedoglasnom odlukom je usvojen završni račun za 2019 godinu.

 

2.     Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budzetu  opštine  Lebane  za 2020 godinu I po ovoj drugoj tačci dnevog reda izvestilac je Saša Mladenović načelnik finansiske Uprave  opštine Lebane. Na šta su imali primedbe koje su izneli za govornicom odbornici opozicije Zoran Ilić  I Bratislav Paunović, da je loš I da netreba da se usvoji. Na šta je reagovao  Saša Mladenović I obrazložio njihove primedbe. Na njihove primedbe oglasio s ei predsednik Skupštine Boban Pejić koji je rekao da niti odbornici  Inicijative za Lebane niti SPS nisu odgovorili na njegov zahtev oko odborničke grupe na šta nisu odgovorili, obrzlažući I datumima slanja.  A traže  da se bude efiksno u radu a ne žele saranju. Oko rebalansa budzeta govori je I predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović . Govorio je takođe o sananciji puteva  I radu Mesnih zajednica. Na kraju od strane odbornika njih 18 je glasalo za usvajanje I usvojen je budzet.

 

3.     Predlog odluke o predstanaku funkcije VD. direktora JKP  “Vodovod”Miodragu  Spasića koji je istekao u periodu od jedne godine. Jednoglsno je usvojen predlog o ostavci na toj funkciji.

 

4.     Predlog rešenja o imenovanju VD direktora JKP “Vodovod” –Lebane, predlagač je magistar Goran Jović koji je predložio I obrazložio da na toj fukciji bude izabran Mirosav Stoilković, što je I jednoglasno usvojen.

 

5.     Predlog rešenja o razrešenju VD direkora bilbioteke “Branko Radičević” u Lebanu Mihajla Ilića, što je jednogalsno usvojen.

 

6.     Predlog o imenovanju VD direkrora bilbioteke “Branko Radičević –Lebane  a predlagač je dr Goran Janjić koji je predložio Tijanu Ristić I predlog je jedoglasno usvojen.

 

7.     Predlog  rešenja o razrešenju VD direktora   “Ustanove za sport” Sportsko rekretavnog centra u Lebanu Milošu Stevanoviću kome je istekao mandat na toj funkciji. Jednoglasno je usvojen predlog o njegovom razrešenju na toj funkciji.

 

8.     Predlog rešenja o imenovanju VD direktora  “Ustanove za sport” Sportsko rekretaivnog centra u Lebanu . Ovlaćeni predlagač je Radovan Cvetković koji je predložio Nenada Jović. Taj predlog je jedoglasno usvojen I Jović je imenovan za  VD direktora.

 

 

9.     Predlog rešenja o prestanku funkcije VD direktora JKP “Imovina” Lebane Bojana Jovanovića. Taj predlog je jednoglsno usvojen  I imenovani je razrešen te funkcije.

 

10.             Predlog rešenja o imenovanju VD direktora  JKP “Imovina”-Lebane predlagač ovlašćeni je dr Goran Jović koji je predložio na mestu te funkcije Aleksa Stojković. Taj predlog je jednogasno usvojen.

 

11.            Predlog rešenja o razrešenju direktora Centra za socijalni rad-Lebane Dragane  Cocić -Vukadinović zbog propusta u radu na obezbeđenju zakonitosti rada I poštovanju standarda stručnosti  u rada.

 

12.             Predlog rešenja o imenovanju  VD direktora “Centra za socijalni rad u Lebanu . ovlašćeni predlagač magistar Goran Jović. On je predložio diplomiranog pravnika  Dragana Cvetkovića. Imenovani je jednoglasno izabran na toj funkciji.

 

13.            Predlog rešenja o razrešenju I imenovanju Nadzornog Odbora JKP “Vetrinarska stanica” u Lebanu. Saša Mladenović, Goran Paunović Aca Stojanović , Goran Tomić.  Predlog je takođe jednoglsno usvojen.

 

 

14.            Predlog odluke o mreži  javnih osnovnih škola na treitoriji opštine Lebane. Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda je Marjan Stanković koji je za govornicom izneo predlog. Predlog Stankovića je jednoglsno prihavćen.

 

15.            Predlog Rešenja o davanju saglasnosti  na mrežu ustanova PU Dečiji vrtić-„Dečija radost“ u Lebanu. Izvestilac diretkor Nevena Zdravković. Taj predlog nije usvojen uz obazloženje izvestioca dr Gorana Janjića, koji je jednoglasno usvojen.

 

 

16.            Predlog  Rešenja  o davanju saglasnosti  na godišnji plan rada  za radnu 2020/21 godinu za P.U. Dečiji vrtić-„Dečija radost“-Lebane. Ni po ovoj tačci dnevnog reda nije od strane Skupštine prihavćen.  Izvestilac je dr Goran Janjić. I po ovoj tačci dnevog reda Skupština nije predlog prihavtila.

 

17.            Predlog Rešenja o davanju  saglasnosti   na izveštaj  o radu  P.U. Dečiji vrtić „Dečija radost –Lebane.Izvestilac direktor Nevena Zdravković. I po ovoj tačci dnevnog reda predlog jednoglasno nije prihvaćen, čak je napomenuto od strane predsednika Skupštine da je pre neki dan bez sagalsnosti lokalne samouprave dodeljena tri rešenja o stalnom random odnosu u ovoj predškolskoj ustanovi.

 

 

18.            Predlog Rešenja  o davanju saglasnosti predsedniku opštine  Lebane za potpisivanje Ugovora  o održavanju vodovodnih šahti  i bunara  sa JKP „Vodovod“-Lebane.Po ovoj tačci dnevnog reda govorio je predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović.Predlog je jednogasno prihavćen da se da saglasnost predsedniku o potpisivanju Ugovora.

 

19.            Predlog Odluke o  usvajanju  finansiskog izveštaja  sa izveštajem  revizora  za 2019 godinu JKP –„ Vodovod“ –Lebane. Izvestilac po ovoj tačci dnevog reda Saša Mladenović. Predlog je jednogasno usvojen.

 

 

20.            Predlog Odluke o platama , naknadama, i drugim primanjima izabranih  postavljenih lica  u organima opštine Lebane i naknadama odbornika  Skupštine opštine Lebane.Ovlašćeni predlagač  odbornik Svetislav Pavlović sa predloženom izmenom. Predlog je takođe prihavćen jednogasno.

 

21.            Predlog Rešenja o razrešenju  i imenovanju  članova Upravnog  odbora  Centra za socijalni rad –Lebane. Ovalšeni predlagač je Olivera  Pantović koja je predložila Dragana Živkovića iz Lebana, Jelenu Tadić iz Lebana, Draganu Đorđević iz Togočevca, Grozdanu Pavlović iz Lebana, Dragoslava Stankovića iz Lebana.Predlog je jednoglsno usvojen.

 

 

22.            Predlog Rešenja o razrešenju  i imenovanju  članova  Nadzornog odbora  Centra za socijalni rad u Lebanu. Ovlašćeni predlagač je odbornik  Dragan  Pavlović. Njegov predlog je Sašu Jankovića iz Bošnjaca, Anu Zlatanović  iz Lebana I Nenada Stošića iz Lebana. Predlog je  jednogasno usvojen.

 

23.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Lebane “ –Lebane.Ovlaščeni predlagač je odbornik Nebojša Pejković. Marko Janković iz Lebana,Milana Nikolića iz Lebana, Drganu Stanković iz Lebana. Predlog je jednogasno takođe usvojen.

 

 

24.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova  Nadzornog  odbora JP “Komunalac”-Lebane. Predlagač ovlašćeni odbronik Milica Stanković-Jović. Gorana Smiljkovića iz Lebana za predsednika, Jovana Vasiljevićaiz Lebane  za člana, Gorana Stankovića iz Šumana za člana. Predlog je jedonogasno prihavćen.

 

25.             Predlog Rešenja o razrešenju I  imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Lebane. Ovlašćeni predlagač je dr Sunčica Smiljković. Njen predlog je za Mihajla Bogdanovića iz Lebana, Midraga Bogdanovića iz Lebana, Jelenu Jović iz Lebana, Milenu Anđelković iz Lebana, Bojana Ristića iz Lebana..Predlog je jedogasno prihavćen.

 

 

26.             Predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora  Tuirističke organizacije opštine Lebane .Ovlaščeni predalgač je odbornik Snežana Stanković. Predlog njen je  Jelena Anđelković iz Lebana, Draganu Tošić iz Lebana I Vesnu Stojanović  iz Lebana. Predlog je takođe jednoglasno prihavćen.

 

27.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova   Nadzornog odbora JKP “Vodovod”-Lebane. Ovlaćnei predalagač je Igor Mitrović. Predlog je Slađanu Mitić iz Lebane, Aleksandra Đorđevića iz Togočevce, Violetu Stanojević iz Lebane. Predlog je takoše jenogasno usvojen.

 

 

28.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora bilbioteke „ Branko Radičević“ –Lebane. Ovlašćeni predalagač je odbornik dr Goran Janjić  je  predložio Tanju  Stanković iz Lebana, Dejan Mirković iz Lebana, Jelenu Tošić-Igić.Predlog je jednogasno usvojen.

 

29.            Predlog Rešenja o  razrešenju i imenovanju  članova Nadzornog odbora bilbioteke “Branko RadićeviĆ” u Lebanu. Ovlašćeni predlagač je odbornik Novica Kocić. Predlog je Bratisava Miloševića iz Prekopčelice, Anu Jović iz Lebana Sašu Jović iz Lebana . Predlog je jednogasno usvojen.

 

 

30.             Predlog Rešenja o imenovanju  članova  Upravnog  odbora   Doma kulture „Radan “ –Lebane-Ovlaščeni predalagač je bio Jovan Jović koji je predložio  I to: Dragana Đorđevića iz Lebana, Aleksandra Miljković iz Lebana , Nebošu Stankovića iz Lebana, Novica Cvetković iz Lebana, Emilja Jordanov-Todorov. Predlog usvojen jednogasno.

 

31.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju  članova Nadzornog obrora

Doma kulture “Radan”-Lebane. Ovalšćeni predalagač je Darko Stanković. Predloženi su Miloša Stojanovića iz Lebana, Ivana Mitić iz Lebana, Sašu Jović iZ Lebana. Predlog takođe jednogasno usvojen.

 

32.            Predlog Rešenja o razrešenju  i imenovanju članova Upravnog  odbora ustanove za sport“ Sportsko rekreativni centar“-Lebane. Predlagač Radovan Cvetković . Predložio je Aleksandra Miljkovića iz Ždeglova,  za predsednika, Jovicu Petkovića iz Lebana , Nevenu Tošič iz Lebana za članove. Predlog prihavćen jednoglano.

 

33.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora   Ustanove za sport “Sportsko rekretaivnog centra” u Lebanu. Ovalšćeni predalagač Radovan Cvetković a predlozi su za  Marjana Tošića iz Šumana za predsednika, Danijela Tasića  I Marka Stevanovića iz Lebana kao članove.

 

 

34.            Predlog Rešenja o razrešenju I imenovanju članova Nadzornog odbora JKP “Imovina” –Lebane. Ovlašćeni predlagač  dr Goran Janjić a predlozi su za dr Dejan Bogdanović za predsednika iz Lebana, Aleksandru Stanković I Danilo Stoiljkovića  za članove. Predlog je jednogasno prihvaćen.

 

35.            Predlog Rešenja o prestanku funkcije  VD direktora JKP „Veterinarska stanica Lebane“ –Lebane.Tu  je reč o podnošenju ostavke na mestu VD direktora  Vladimora Denića koji je za govornicom obrazložio razlog podnošenja ostavke, što je od starne odbornika jednoglano prihvaćen. Zahvalio mu se I predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović  na rad koji je za svaku pohvalu uprkos brojnih probelma.

 

 

36.            Predlog Rešenja o imenovanu VD direktora JKP “Veterinarska stanica “ u Lebanu . Ovlašćeni predlagač je magistar Goran Jović. Predlog je da to bude  Slaviša Mitić , što je jednoglano prihavćen predlog.

 

 

 

37.            Predlog Rešenja  o razrešenju i imenovanju  članova Upravnog odbora Predškolske ustanove  “Dečija radost” – Lebane. Ovlašćeni predlagač dr Goran Janjić. predložio je dr Gorana Mihajlovića iz Lebana za predsednika, Nenada Živkovića iz Lebana, Vladu Ilića iz Lebana za članove. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

 

38.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ „Vuk Karadzić “-Lebane. Ovlašćeni predlagač je Miloš Pešić koji je predložio  Dragan Đokić iz Lebane, Bobana Marjanović iz Šumana, Marko Denić iz Lebana. Predlog je jednogasno prihvaćen.

 

 

39.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora  OŠ “Radovan Kovačević”-Lebane. Ovlašćeni predlagač je dr Ljiljana Cvetković koja je predložila Aleksandar Jovića iz Lebana,Anu Stojanović iz Lebana. Predlog je takođe jednogasno prihvaćen.

 

40.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog Odbora OŠ “Radoje Domanović” –Lebane. Ovlašćeni predalagač je Nebojša Pejković koji je predložio Snežana  Colić, Ivan Stanković, Olovera Stanković_-Đokić. Predlog je jednogasno prihvaćen.

 

 

41.             Predlog Rešenja o razrešenju I imenovanju članmova školskog odbora “Gimnazija” –Lebane- Ovlašćeni predlagač je dr Sunčica Smiljković a predlažem Sanju Todorović iz Leskovca. Predlog je jednogasno prihvaćen.

 

42.            Predlog Rešenja o  razrešenju I imenovanju članova Školskog odbora STŠ “Vožd Karađorđe” u Lebanu. Ovlašćeni predlagač je  Svetislav Pavlović a predlozi su za Lidija Stojanović iz Lebane, Aleksandar Đokić iz Lebana I Bojana Stamenkovića iz Prekopčelice. Predlog jednoglasno prihvaćen.

 

 

43.            Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka mandata stalnih radnih tela koje bira Skupština opštine Lebane. Po ovoj tačci dnevog reda govorio je predsednik Skupštine Boban Pejić koji je obrzaložio predlog rešenja . Predlog je jednogasno prihvaćen.

 

44.            Predlog Rešenja o izboru Odbora za  izbor imenovanje. Ovlašćeni predlagač je Milica Stanković-Jović. Predlog je za Dušana Krtsića iz Prekopčelice, Dragana Pavlovića iz Pertata, Miodraga Đorđevića iz Lebana.Predlog je prihavčen   jednogasno.

 

45.            Predlog Rešenja o izboru  Odbor za  propisi I Upravu. Ovlaščeni predlagač je Dragan Pavlović. A predloženi su Goran Jović iz Lebana, Ivana Nešovića iz Lebana I Srđana Živkovića iz Konjina.

 

 

46.            Predlog Rešenja o izboru –Odbora za  Društveno ekonomski razvoj I privrede I finansije.. Ovlaščeni predlagač je Jovan Jović. Predloženi su Miloš Pešić iz Lebana, Dejan Nešović I Ivan Radović iz Lebana

 

47.            Predlog Rešenja o izboru – Odbor za  Društvene delatnosti. Ovlašćeni predlagač je Olivera Pantović a predlozi su Radovana Cvetkovića iz Lebana, Snežanu Jovanović iz Lebana I Nemanju Stoilkovića iz Ždegova

 

 

48.            Predlog Rešenja o izboru – Odbor za urbanizam građevinarstvo I stanbene  komaunalne delatnosti. Ovlašćeni predlagač je Snežana Stanković a predlozi su za Nebojša Pejković iz Bošnjaca, Nenad  Trajković, Veljko Jovanović iz Lebana .

 

49.            Predlog Rešenja o izboru- Odbora za  rad I razvoj Mesnih zajednica . Predlagač je Darko Stanković . Predlozi su za Oliveru Pantović iz Lebana Aleksandra MiLjkovića  I Radmila Videnović.Predlog je prihvaćen jednogasno

 

 

 

 

 

50.            Predlog Rešenja  o izboru- Odbor za Poljoprivredu I razvoj sela. Ovlašćeni predlagač je  Igor Mitrović  a predlozi su za Jovana Jovića iz Cekavice, Momčila Stanković I Novica Cakić.Predlog prihvaćen jedoglasno

 

51.            Predlog Rešenja o izboru-Odbor za zaštitu I razvoj životne sredine. Predlagač je Miloš Pešić. Predlozi su za Snežanu Stanković, Vesnu Mirković I Danijel Tasića.

 

 

52.            Predlog Rešenja o izboru –Odbor za prestavke I pritužbe. Ovlaščeni predlagač je dr Ljiljana Cvetković. Predlozi su za  magistar Goran Jović, Đorđe Cvetković I Teodora Stamenković. Predlog jednolgasan.

 

53.            Predlog Rešenja o izboru – Odbor za nagrau I priznanja . Ovlašćeni predlagač je Nebojša Pejković. A predlozi su za Sunčica Smiljković, Midrag Bogdanović Radovan Cvetković . Predlog prihvaćen jednoglasno.

 

 

54.            Predlog Rešenja o izboru-Odbor za  utvrđivanaj naziva I predloga ulica , trgova, naseljenih mesta. Predlagač dr Sunčica Smiljković. Predlozi su za Radovana Cvetkovića, Svetislava Pavlovića I Predrag Nikolić.Predlog privaćen jednogasno.

 

55.            Predlog Rešenja o  izbru Odbora sa verskim zajednicama. Ovlašćeni predlagač je Radovan Cvetković. Predlozi su za Igora Mitrovića, Bobana Markovića, Jovicu Petkovića.

 

 

56.            Predlog Rešenja o   izboru Komisije protiv korupcije. Ovlašćeni predlagač je Svetislav Pavlović. Predlozi su za Milica Stanković- Jović, Miodraga Bogadanovića Jelenu anđelković iz Lebana. Predlog prihvačen jednoglasno.

 

 

57.            Predlog Rešenja o izboru Odbora za Socijalna pitanja. Ovlašćeni predlagač  je  dr Goran Janjić. Predlozi su za Olivera Pantivić, Elizabeta Filipović iz Lebana, Saša Stojanović iz Ždeglava.Predlog prihvačen jednoglasno.

 

 

58.            Predlog Rešenja o razrešenju  i imenovanju članova Saveta za mlade. Ovlašćeni predlagač je Novica Kocić. Predlozi su za Darko Stanković, Milenu Živković, Marah Tošić I Tanja Ivković.Predlog prihvačen jednogasno.

 

59.            Predlog Rešenja o razrepenju i imenovanju članova saveta za razoj . Ovlašćeni predlagač je  Milica Stanković Jović apredlozi su za Natašu Stojanovič, I  TijanU Ristić, Modraga Živkovića I Sašu Mladenovića. Predlog prihvačen jednoglasno.

 

 

60.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Saveta za Privredu. Ovlašćeni predlagač je Dragan Pavlovića  a predlozi su za mordag Živković, Srđan Anđelović, Zvonimira Stoiljkovića I Jugoslava Ilića. . Predlog je privaćem jednogasno.

 

61.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člnaova za migracije, ovlaščeni predlagač Jovan Jović  a predlozi su za Ivana Bogdanovića predsednika opštine lebane, Igor Miljković načelnik PU u Lebanu, Slaviša Stevanović sekretar Crvenog krsta u lebanu Vladan Stanojević director Doma Zdravlja u lebanu Drgana Bogdanovića, Tanja Bogdanović načlik Opštinske uprave.

 

 

62.            Predlog Rešenja o razrešenju  i imenovanju članove  za Privredu. Ovlašćeni predlagač je Dragan Pavlović. A predlozi su za Srđan Anđelović, Snežana jovanović, Saša Krtsić, Jugoslav ilić.

 

63.            PredlogRešenja o razrešenju i imenovanju  Odbora za zapošljavanje. Ovlašćeni predlagač Olivera Pantović. Predlozi su za Natašu Stojanović, Dragoslav Milošević, Tanja Cvetković Suzana Pejković. . Predlog usvojen jednoglasno.

 

 

64.            Predlog Rešenja o razrešenju  I imenovanju   Odbora za Zdravlje. Ovlaščeni predlagač Snežana Stanković. Predlozi su za dr Zoran Colić, dr Ljubiša Stevanović,  dr Strahinja Jović, Gordana Stošić, Jagoda Mihjalović, Miroslav Bogdanović,  dr Vanja Ilić

 

65.            Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za komasaciju opštine LebanePredlog prihvaćen jednoglasno.

 

 

66.            Predlog Rešenja o razrešenju I imenovanju Komisije za robnu ravnopravnost. Ovlašćeni predlagač je  Miloš Pešić. Predlozi su za dr Ljiljana Cvetković, Slavica Perić, Dragan Stošić Bojan Marjanović. Predlog usvojen jednoglasno.

 

67.             Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za planove. Ovlaćeni predlagač načelnik opštinske uprave Tanja Bogdanović. Da se razreše Dušan Bukvić, Aleksandar Stojanović, Saša Đorđević I Jelena Stojanović. Imenuju se Dušan Bukvić,  Saša Đorđević,  Jelena Stojanović. Predlog usvojen jednoglasno.

 

68.             Predlog Rešenja o razrešenju Komisije za korišćenje poloprivrednog zemljišta. Predlog da se razreše Nebojša Jović, Snežana Trajković, Jovan Jović,Aleksandar Stanković,  Predlažu se novi članaovi Igor Jović, Igor Bogdanović I Nenad Jović.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print