JugSport.net

20. april 2024.
sportski portal južne Srbije

SVE TAČKE JEDNOGLASNO USVOJENE

Posle dve ekspresno održane Skupštine opštine Lebane, predsednik Skupštine opštine Lebane Boban Pejić nije prošlo mnogo vremena sazvao je i 3 sednicu za 20.03. 2024 godine , kako to priliči ozbiljnim lokanim samoupravama kava je u Lebanu. Dnevni red se sastojao iz 23 tačaka , koje su jednoglasno usvojeno, jedino je malo polemike bilo oko usvajanja godišnjeg Budzeta za 2024, ali su i za to odbornici jednoglano glasali ZA.

 

PRIKAZ DNEVNOG REDA SEDNICE

Pošto je utvrđen kvorum na kojoj su prisutni 21 odbornik, predsednik Skupštine je napomenuo da su tu i tri buduća odbornika prisutna koji će imati pravo glasa nakon polaganja zakletve. Potvrđeni su mandati odbornika od strane predsednika Skupštine Bobana Pejića i to: Odbornička grupa Aleksandar Vučić- Srbija nesme da stane – 10 odbornika, „Srbija nesme da stane – 8 odbornika, Odbornička grupa dr. Goran Janjić- 3 odbornika, Dr. Jugoslav Trajković- Ujedinjeni za opštinu Lebane – 3 odbornika, Ivica Dačić- premijer Srbije 6 i Igor Stefanović sa liste Dr. Miloš Jovanović, Nova demokratska stranka Srbije, Nacinalna inicijativva, Pokret kraljevine Srbije- Vojislav Mihajlović delovaće samostalno. Takođe je jednoglasno usvojen zapisnik sa prve i druge sednice SO Lebane. Dnevni red je jednoglasno usvojen sa 18 glasova za 1 protiv i 1 uzdržan odbornik.

 

Predlog odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Lebane .

Konstantovano je da je prestao madat odbornicima Ivanu Bogdanoviću i Goranu Lazareviću, sa liste „Aleksandar Vučić- Lebane nesme da stane“, zbog izbora na mestu funkcije predsednika i zamenika predsednika opštine. Takođe Draganu Joviću sa liste Ivice Dačić- premijer Srbije , zbog podnete ostavke. Pravo odbornika počinje da teče od trenutka kada mu je Skupština potvrdila mandat, i da vreme odbornika može da traje najviše od vremena izbora za odbornika do prestanku mandata, kome je isteklo vreme. Izvestilac po tačci Administartivno Mandatna pitanja

Skupštine opštine Lebane je odbornik Darka Stanković kome je predsednik Skupštine dao reč :Poštovani predsedniče optine, predsedniče Skupštine, poštovani odbornici poštovani mediji i građani opštine . Na osnovu izveštaja Izborne Komisije odbor za administartivna mandatna pitanja,utvrdio da su podaci iz uverenje svakog kandidata za odbornika, da su istovetni podaci svakog odbornika sa podacima izborne Komisije. Kao i što su uverenja o izboru svakog odbornika, pravnoj Komisiji kao izvšnog organa, pa predlažem Skupštini opštine da Skupština donese odluku o potvrđivanju mandata odbornicima i to sa izborne liste, Alkeksandar Vučić- Lebane nesme da stane odborniku Milan Stanković, administrativnom radniku, . Igor Ilić- mašinskom tehničaru, takođe sa liste „Aleksandar Vučić- Lebane nesme da stane“, kao i sa liste Ivica Dačić-premijer Srbije Saša Krstić- radnik. Predlog je stavljen na glasanje i jednoglano su usvojeni sva tri predloga, tako da su isti položili pred Skupštinom zakletvu i dobili mandate odbornika u Skuptini opštine Lebane.

 


Predlog Rešenja o prestanku funkcije zamenika sekretara Skupštine opštine Lebane

Pre nego što je predsednik Skupštine Boban Pejić prešao na drugu tačku dnevnog reda izvinuo se Većnicima opštine Lebane što ih nije pozdravio i praksa će biti kako je rekao da i oni ubuduće prisustvuju svakoj narednoj sednici Skupštine.Zamenik sekretara Skupštine opštine Lebane Ivan Spasić iz Cekavice, je dana 15. 03. 2024 godine podneo ostavku, iz ličnih razloga. Tako mu funkcija prestaje na dan održavanja Skupštine, odnosno na prvoj narednoj sednici ako je podneo u periodu između dve sednice.Ostavku su odbornici jednoglasno usvojili.

3.Predlog Odluke o budzetu opštine Lebane za 2024godinu.

Opštinsko veće na održanoj sednici 15. 03. 2024 godine, utvrdilo predlog Odluke, o Budzetu optine Lebane za 2024 godinu, i predložila Skuptini opštine Lebane donošenje odluke. Izvestilac je Saša Mladenović rukovodilac odeljenja za finansije koji se obratio prisutnim: Poštovani predsedniče, poštovani odbornici, poštovani medije, dobara dan . Osluka o budzetu za 2024 godinu zbog privrednog finansiranja, i budzet se donosi za fiskalnu godinu. Budzet je ujedno i obavezujuće za vlast , jer predviđeni iznos nemogu prekoračivati bez, predhodnog odrađenog zadatka.

Na prvoj strani su iskazani svi prihodi , porezi. Rashodna strana je nešto složenija jer svi moraju da budu predviđeni svi rashodi za opštinu počev od adminstrativnim troškovima koji se unose na nekoliko dana, dok ostali rashodi na teritoriji cele opštine Lebane. Tu spadaju Prosveta , Zdravstvo, Kultura i tako dalje. Izvršenje budzeta u prošploj godini je bilo 945. 548.000 dinara. Odobrenje povećanje budzeta za ovu godinu je 8,3% i taj iznos je od milijardu i 56 minilona dinara, Na osnovu zakona o buzetskom sistemu datim smernicama od starene Ministarstva za finsije. Ukupni planirani prihodi iznose milijardu i 58 miniona dinara, i oni su raspoređeni po programskoj i fiksalnoj strukturi. Predviđeni budzet opštine za 2024 je objavljen na sajtu opštine Lebane u oktobru mesecu, i da se niko nije javio sa nikavim predlogom, niti je hteo da uzme učešće u izradi budzeta za 2024 godinu, što se tiče ljudi van opštine. Planirani rashod se nalazi na trećoj strani odborničkog matrijala, i tu se vidi o svakoj poziciji šta se radi i kasnije ćemo videti ako nekom nešto nije jasno da i to rešimo. Pod broj jedan su javna preduzeća tu spadaju Direkcija i preduzeća za komunalnu delatnost „Vodovod“ , Komunalac i Veterinarska stanica. Predviđenih 99 miliona i predviđeni su za sugvenciju i održavanje vodovoda, održavanja javnih i zelenih površina, groblja, kapele. Što se tiče Veterinarske stanice tu su sredstva planirana za veštačko osemenjevanje krava, pasa lutalica i javnih površina. Pod broj 3 lokani radovi zapošljavanja, stručnu praksu,

kao i programi moja prva plata i programi koji idu preko sužbe za nacinalno zapošljavanje. Pod broj 4 je razvoj Turizma, tu su predviđena sredstva od 32 miniona , za finasiranje Turističke organizacije kao i investicije koje su planirane predviđene za sam razvoj Turizma, vezano za Čukljenik , kao i vezano za završne radove. Zaštita životne sredine je planirana u iznosu od 3,5 miniona dinara, i odnosi se na uklanjanju divljih deponija, a i Ministartvo za životnu sredinu finsira određena sredstva, jer imamo dobre odnose sa njima. Za organizaciju saobraćaja i saobraćajne kulture asfaltiranju ulica odvojena su sredstva u iznosu od 20 miniona dinara. Što se tiče Obraztovanja, imamo predškolsko vaspitanje, dečiji vrtić imamo, predviđena su sredstva od 88 miliona 650 hiljade dinara. Osnovno obrazovanje planiramo sredstva od 46miliona dinara, Srednje obrazovanje od 23 miliona i 800 hiljade. Dečija zaštita tu se predviđa sredstva u iznosu 24 miliona 840 hiljade dinara, tu je centar za socijalni rad, Crveni krst Lebane 400 miliona,kao i razni vidovi socijalne pomoći, porodiljama, deci ometenoj u razvoju i slično. Što se tiče Zdravstvene zaštite optina je obezbedila sredstva u iznosu od 11,5 miliona dinara. To se odnosi za ugovore doktore specijaliste koje nemamo u Domu zdravlja u Lebanu.

Za rad Kulture i informisanja , znači Dom Kulture predviđena su sredstva od 50 miliona i 740 hiljade dinara. Za razvoj sporta i omladine u iznosu od 55 miliona dinara a to obuhvata sportske igre, promocije za decu i omladinske igre, kao i funkcionisanje ustanove za sport. Što se tiče osnovnih sredstava za optinu tu se predviđaju najviše sredstva u iznosu od 679 miliona 420 hiljade. Za regularan rad lokalne saouprave za redovan rad javne zaštite, kao i deo nekih zajednica na teritoriji opštine Lebane. Troškovi prevoza za đake gde nema javnog prevoza održavanje puteva i javnih zgrada troškovi matrijala adminstrativni troškovi matrijala opremanje zgrada i objekata, završetak kotlarnice u dečijem vrtiću, završetak obejkata u Caričinom gradu, kao i sredstva za određena sudska izvršenja, u iznosu od 22 miliona dinara, kao i za funkcionisanje Mesnih zajednica, i sve ukupno 54 miliona dinara i sva sredstva će biti po odluke u opštini šta i gde treba da se radi., kao i sredstva za elemntarne nepogode , kanala, je predviđeno 37miliona. Što se tiče električne energije planirana su sredstva od 9 miliona dinara. Ukoliko treba radiće sse rebalans budzeta , ali se nadam da za to neće biti potrebe rekao je na kraju Mladenović. Po ovoj tačci dnevnog reda bilo je diskusije Katarine Veselinović nezadovoljstvo oko budzeta za Zdravstvo, i Jugoslava Trajkovića, kao i Bojana Marjanovića , oko pojedinih politički i stranačkih pitanja .

Potom se za reč javio šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić- Srbija nesme da stane“ gospodin Goran Jović je rekao za govornicom: Poštovani predsednici, poštovani odbornici, poštovanni mediji, ja prvo imam odgovor odbornici Katarini Veselinović,. Ja sam predsednik Upravnog oidbora Doma zdravlja u Lebanu, i sa te strane mogu da dam odgovor. MI smo usvojili na Upravnom odboru u Domu zdravlja, iznos od 11, 5 miliona dinara. Ne kažem ja da je iznos veliki, ali malo pre je šef finsija rekao da je 83 radnika zaposleno u Domu zdravlja. Sva prava su prenešena na Ministarstvo Zdravlja, tako da u ovom okviru što kažete 2016 optina je finansirala jedan deo medicinskog osoblja u Domu zdravlja, radi neke aktivnosti, sada je sve to prešlo da je iznos ostao isti a sve je prebaceno na Ministartsvo Zdravlja. Tako da je ovaj iznos koji je usvojio Upravni odbor Doma zdravlja jednoglasno, adekvatan i mislim da neće biti problema u poslovanju Doma zdravlja.

Na protiv Dom zdravlja je jedna institucija koja broji preko 500 zaposlenih ovog trenutka i onog momenta kada smo preuzeli Dom zdravlja opet govorim ispred Upravnog odbora nije imao ni sanitetskih vozila, ni opreme, ni rengen aparata, bio je i problem sa Centrom za dijalizu, sada sve to radi, jer je Dom zdravlja jedna od institucija koj ide u jednom zaista dobrom pravcu. Nadam se da ćemo to sada s obzirom da je prešlo pod Vladom republike Srbije da unapredimo još taj zdravstveni sektor. Što se tiče odbornika Jugoslava Trajkovića neću da kažem gospodin nemože odavde da nikog iseljava , pre svega da priča kad on bude ovde glavni da će iseliti mene i moju porodicu i druge, Gospodine Trajkoviću evo gospodin to iz kulture, sami ste sebe demmantovali kada ste rekli da iam diskovi po koima vlast n eplaća ne dobija , ili dobijate, sami ste seb edemantovali kada ste rekli kad ste pre mesec dana počeli da od države dobijate sve, niko te tonije sprečio niti će da sprečava, svako ima svoje pravo pa i vi na vaše zemljište koje ste uzeli u zakup. Što se tiče ekologije dole do vodovoda sredite onu plastiku sa kojom zagađujete životnu sredinu i zagađujete vodovod. Jer Vas neko dirao, nije, evo ja ovde kažem vi držite otpad odakle ljudi piju vodu. Što se tiče 20 miliona za razvoj jeste iz lokalne samouprave i nemojte vi da nam procenjuete šta je Repubila , a šta je lokana samouprava. J akoliko znam ova vlast podržava lokalnu samoppupravu, vlast Republike Srbije, i nika d nisu bile više kapitalne investicije prisutne u Lebanu nego sada.

Da ne počnem da nabrajam, toću da oistavim za ljude koji se bave time, radnike kabineta, ali samo da kažem, tih kapitalnih investicija je urađeno mnogo, nikad ovoliko u Lebanu nije ulagano u lebanu i okolini. To vam govore mediji, vidite na medijima, vidite da se Lebane pominje non stop, smeta vam paradajs fest, pa to je ljudi poloprivreda, mi razmišljamo o poljoprivredi, Da u Lebane za 3 dana dođe 30 hiljade ljudi, i da ostavi određena sredstva, vi mislite da ne neko ostavio samo 200 ili 300 hiljada, nego se čulo za Lebane i krenuli smo u razvoj , niko u Srbiji nije znao da se u Lebane proizvodi najviuše paradajsa, idu projekti kroz to, Sve to ima nešto svoje i nikad jaču manifestaciju nismo imali S obzirom i ove godine puna podrška manifestaciji rukovodstvu opštine da ove godine napravimo još veću manifestaciju, ovaj skup su najavili i makedonci, slovenci iz Republike Srpske, iz Rumunije, i na kraju samo napred imate podršku odborničke grupe Srbija nesme da stane. Ali imamo tu jedan problem nedostatak radne snage, trebaju nam ljudi, prema tome mislim da ova vlast sada u Lebanu koja radi na razvoju opštine, imamo sve zapisano koliko radi ova vlast u Lebanu.Lebane se 2027 godine neće prepoznati, pa ko bude živ i zdrav da vidimo koliko je urađeno, i šta za vreme ove vlasti. I koliko je država pomogla ovu vlast.

Predsednik opštine Ivan Bogdanović se potom javio za reč i rekao za govornicom: Poštovni odbornici poštovani građani opštineLebane o predlogu primene vezane za budzet optine Lebane za 2024 godinu. Koji je današnja tema i koji je prošao Opštinsko veće i prošao raspravu na osnovu rapsodele i plana budzeta za 2024 godinu. Svi rokovi vezani za aktivnosti koji predstoje i donošenje budzeta koji dođe na Skupštini. Prvobitno pitanje je bilo vezano za Dom zdravlja, štose tiče toga i Goran Jović šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić „Srbija nesme da stane“ je rekao da je pre Kovida prebačeno na Vladu Srbije odnosno Ministarsto Srbije. U delu sredstava vezano za finansiranje Doma zdravlja, investicije koje smo imali u predhodnom periodu, i plana da kompletno rekonstruišemo Dom zdravlja, gde je rađena projektna dokumentacija u bivšoj Direkciji, gde smo uspeli da zamenimo jedan deo stolarije, što se tiče odgovornosti koje smo preduzeli za vođenje Doma zdravlja. Što se tiče radnika takođe mogu da ponovim da su 83 radnika primljena , to su porodice koje će opstati u Lebanu, koji će takođe svoju decu školovati u Lebanu, na taj način održavamo školu, održavamo opštinu, i mogućnost da ljudi opstanu i rade u Lebanu. A ako bude potreba u narednom periodu 2024 godinu kao što je reko rukovodilac odeljenja za finsija mi imamo mogućnost za rebalans budzeta pa i investiranja i ostale potrebe koje su potrebne za rad Doma zdravlja

. Takođe znate i rad politike u predhodnom periodu štos etiče raspodele i budzeta i akos eu izborima borimo za naše mesto , jer bili smo pa nismo bili u politici jednom periodu treba da mislimo o tome i svi propisi oko budzeta su jasno definisani Što se tiče pitanja vezanih za poljoprivredu vi ste takođe dobili odgovor od gospodina marjanovića da iz Republike imate određene sunvencije, jer je u toku prošle godine promenjena uredba i gde zakupnici na zemljište imaju pravo naravno da rade na njemu. Što se tiče kapitalnih investicija za opštinu Lebane tu imamo dosta stvari koje možemo da nabrojimo pohvalimo, i dosta razvojnih projekata, o kojima tek pričamo i za koji smo konurisali i dobili podršku Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića koga podržavamo i on nas podržava.

Što se tiče budzeta u prošloj godini mi smo u budzetu obezbedilki 950 miliona dinara, došli sa više vlkasti a to je za projekti naravno za viziju i vođenje opštine Lebane i podrška države na sve te projekte kao što sam rekao. Tema je bila i mostovi to je bilo letos nešto izgrađeno ali ti mostovi nisu pisani nisu zakoniti i nemaju građevinske dozvole, krećemo sa radom novog pešačkog mosta iza Doma klulture, i projekat će biti relaizovan u toku tekuće 2024 godine. Zato će biti uklanjanje postojećeg mosta, a imamo za zadatak da izgradimo nove mostove i ljudi koji to koriste da imaju slobode da nesmetano koriste u narednom periodu. Takođe su pitanja oko naplatu lokalnih primanja a dali ima ili nema povlašćenih to možete da vidite dali je vezano za rokove , kao i poreske onbaveze.

Što se tiče lokane samouprave tu može samo da odeljenje za prihode bilo kritike da ne ide sa izvršenjem , i da na taj način ne opteretimo privrednike . Zahvalio bih se obaveznicima koji plaćaju na vreme svoje obaveze , i zahvaljujući njima lokalna samouprava funkcioniše , ali ima i onih neodgovornih. Oni čekaju da to zastari i da se te obaveze zanemare. Potom se obratio predsednik Skupštine Boban Pejić. Ako sam gospodine Marjanoviću dobro razumeo da je neka grupa građana bila na listi Đilasa, ja se ovog puta obraćam tom istom Djilasu predvodniku opzice u Republici Srbij pa ga pitam dali je on svestan i normalan da u opštini Lebane kandiduje ljude da mu budu nosioci liste, koji se njega stide,

i koji neće da kažu da su radili za njega. I on očekuje glasove a on je u Lebane osvojio 900 glasova pa to je fantastičan rezultat na osnovu onoga kako su oni radili. Svi dobro znaju da su nosioci liste Djilasovi glasovi hvalili na nivou repubike ako sam ja dobro razumeo. Tako se govori u Lebanu a ukoliko nij etako neka me demantuje. Pa šta očekuje djilas od koga da dobije glasove od one Vijole, pa se čudi kako u Lipovici nema glasove,

pa se čudi kako nem au Dravodelji optini Leskovac nema glasove, a ja kažem evo imate priliku da se uverite i da vidite da ljudi koji su bili na listi Djilasa jednostavno to ne priznaju, jednostavno poriču a očekuju da ih narod glasa. I to nikad neće biti reko je na kraju Boban Pejić predsednik Skupštine.N akraju je budzet optine lebane stavljen na glasanje i za njega je glasalo 20 i 1 je bio uzdržan. Konstantujem da smo većinom glasova usvojili budzet opštine Lebane za 2024 godinu.

Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje opštine Lebane sa gradskom opštinom Zvezdara.

Opštinsko veće je utvrdilo predlog o stupanju u kontakt uspostavlajnje saradnje sa gradskom opštinom Zvezdara, i predložila Skupštini opštine Lebane o donošenju odluke . Izvestilac je Goran Lazarević zamenik predsednika opštine Lebane koji je za govornicom rekao: Poštovani presedavajući, poštovani predsedniče opštine, odbornisi većnici mediji, i svi građani. Kao i što je predsednik Skupštine rekoa mi smo na jednoj predhodnoj sednici većinom glasova pod tačkom kojom smo razmatrali ovo pitanje i mi smo u predhodnom perodu potpisivali ovakve sporazume i ostvarivali ovakav vid saradnj ekao što je sa opštinama Bela Palnaka, Mali Zvornik, Trgovište, i svi ti sporazumi su od velikog značaja iz više razloga, konkretno kada govorimo o optinama koje su van teritorija naše opštine Srbije radi Kokurisanje kod fondova Evropske Unije

, i radimo sami projekat a radićemo ubuduće i te optine ma koliko mogu da donesu saradnju. Jedan primer je optina Trgovište gde nam je stigla jedna pomoć u vidu mašina, gde smo imali samo troškove goriva, gde smo iz pomoć tih mašina sanirali mnoge puteve, sada imamo predlog sa jednom optinom drugog tipa, Zvezdara je kao što znate gradska opština a u Beogradu i to je optina koja broji preko 200 hiljade stanovnika, i kao takva nama može biti od velike koristi. Za neku buduću saradnju zato što raspolaže određenim resursima kapacitetima, koji mogu da budu od velike pomoći za našu opštinu. Skuptina opštine Zvezdra je na njihovoj sednici održanoj 14 marta u svommatrijalu usvojila odluku o postavljanju saradnj eizmeđunjihove i naše opštine, i na nama je da damo saglasnost i usvojimo predlog i da sa naše starne stvorimo pravni osnov kako bi uspostavili saradnnju ako i što ste videli u materijalu ta saradnja se ostavruje u određenom vremenksom roku kao i u realizaciji u oblasti privrede, sporta, a posebno ekologiji, i turizma. I tu bih se jamalo zadržao da su oni bili oduševljeni onim što se gradi u caričinom gradu, Centar za posetioce , gde su nakon posete izrazili želju da mogu da pošalju decu sa njihove teritorije da obiđu lokalitet Caričin grad. Takođe su bili zainteresovani za manifestaciju „paradajs festa“ da dovedu nekog od njihovih većih privrednika i da se tokom manifestacije mogu dogovoriti sa našim proizvođačima oko otkupa paradajsa i na taj način bi se naš budzet znatno povećao.

Zamenik predsednika Skupštine dr. Goran Janjić je bio sledeći govornik koji je rekao:

Želim sve ovde da Vas pozdravim i građane Lebane i da sam zadovoljan usvajanjem budzeta za 2024 godinu. Bilo je saradnje sa optine Leban ei Breznik iz Bugarske 2014 godine a u okviru tipa projekta, tako da mislim da ljudi treba da znaju da trebaju biti obavešteni, i ovaj potez koji je sada urađen sa optinom Zvezdara za koji ću ja naravno glasati, je izuzetno povoljan i dobar, a mislim naša saradnja sa drugim optinama zaživi imatrijalna situacija, i status treba širiti saradnju između opština. Svih 21prisutnih odbornika je glasalo za saradnju sa optinom Zvezdara u Beogradu , što znači da je predlog usvojen.

 

 

4. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Lebane

Upravni odbor Turističke organizacije opštine Lebane je nakon sprovedenog javnog Konkursa izvršio predlog kandidata za direktora da se izabere Marko Denić diplomirani pravnik iz Lebana. Optinsko veće na sednici dana 15.03 2024 godine imenovalo direktora Turističke organizacije i dostavilo Skupštini dalju nadležnost. Izvestilac je Tanja Bogdanović načenica lokanle samouprave u Lebanu koj aje rekla: Poštovani presedavajući odbornici, većnici mediji direktori javnih preduzeća kao i građani koji nas parte putem medija, . Obaveštavam vas da je nakon sprovedenog i okončanog Kokursa da je bio prijavljen samo jedan kandidat a to je Marko Denić čija je prijava bila potpuna blagovremena i ispunjavala zakonske uslove. Upravni odbor Turističke organizacije je dao kompletne podatke tražene po Kokursu . Zatim je izrekla njegovu biografiju a potom je predlog stavljen na glasanje sa predlogom od 4 godine. Za su bili 21 1 je bio protiv predloga ikonstantovano je da je Marko Denić jednoglasno izabran za direktora Turističke organizacije u Lebanu.

 

Predlog Programa otuđenja, davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini i pribavljanje zemljišta u javnoj svojini opštine Lebane za 2024 god. Izvestilac po ovoj taci je Lazar Nikolić radnik lokane samouprave koji je rekao: J aću kratko samo ponoviti da se zemljište daje u zakup građevinsko i to je svake godine u skaldu sa zakonom . U obvaj predlog su stavljene sve parcele koje mnogu biti u programu za ovu godinu. Biće raspisan oglas za pojedinih parcela. Predlog je usvojen sa 19 glasova i 1 uzdržan i usvojen aje ova tačka.

Predlog Oduke o usvajanju Godišnjeg programa zaštite , uređenja, i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Lebane za 2024 god.

O ovoj tačci izvestilac je bio Aleksandar Stanković radnik lokane samouprave koji je rekao:Komisija za izradu programa korišćenja poljoprivrednog zemljiša na teritoriji optine Lebane izradila je predlog za godišnji plan, za 2024 godinu u zakonski predviđenom roku. Sednica je održana 22 februara 20245 godine i komisija je usvojila godišnji program. Ukupno izdato zemljište na teritoriji opštine Lebane je 1121 hektar. . Predlog je jednoglasno usvojen sa 20 odbornika.

Predlog Odluke o usvajanju operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda na teritoriji opštine Lebane za 2024 god. Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda je Dragan Đorić radnik lokane samouprave u Lebanu koji je rekao: Uz zahvanost svim prisutnim obrazložio je odbrane od poplave za 2024 godinu. Da je dobio saglasnost za ovaj predlog. Za su glasali 19 odbornika i usvojena je tačka.

 

Predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o platama, naknadama, i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Lebane i naknadama odbornika Skupštine opštine Lebane

Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda je Drako Stanković koji je izmešu ostalog rekao: Na sednici održanoj 22. 2. 2024 godine odbor za administartivno mandatna pitanja predložio je odluku i dopunu o platama nagradama i drugim primanjima. Kako odbornika u Skuptini optine Leban etako i u lokanoj samoupravi, a plata direktora Turističke organizacije se briše jer je određena drugim zakonom. Zamenku Skupštine opštine Lebane koji nije na stalnom radu pripada naknada za vršenju funkcije koja se utvrđuje u iznosu od 30 % od plate, Odluka je jednoglasno usvojena sa 19 glasova i većinom glasova predlog je usvojen.

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu i finansiskog izveštaja za 2023 godinu Doma kulture “Radan -Lebane

Izveštaj o radu podneo je direktor Ivana Krstić: Ustanova Doma kulture ustanova Doma kulture Radan leban ej eustanova koja pruža građanima Lebane svoje usluge: Plan rada koji je usvojen krajem 2022 godine za 2023 godinu orgaizuje za posetioce vodeći račun ada ima različite prohteve, i za različite grupe korisnika. Možemo ih podeliti na aktivnosti koje se događaju u samoj ustanovi i aktivnosti koje se događaju uvežbanim programima van ustanove. Nastojali smo da se povežemo sa kulturnim delatnostima širom Srbije, u nameri da podstaknemo i poboljšamo kulturu i obrazovanje u našoj opštini. Planom su obuhvaćene i realizovane programe u aktivnosti i sadržaju i korisnicima našeg programa. Pozorišna delatnost za odrasle i decu, koncerti, likovne delatnosti i izložbe, promocija književne i pisanew reči, bioskopska delatnost, amatrerska delatnost, i očuvanje nacionalne tradicije, i ostale delatnosti pomoć ustanovama u organizaciji i a aktivnostima trećeg lica. Svoje programske aktivnosti ostarujemo u saradnji sa opštinom i skupštinom opštine Lebane., zajednicama, udruženje građana, i sredstvima javnog informisanja.

U 2023 godinu predsednica Vlade Ana Brnarić zajedno sa ministrima prestavila j eradove Vlade u prvom tromesečju ovde kod nas u Domu kulture u Lebanu. Kao i planove u saradnji sa opštinom koji su već u realizaciji. U organizaciji sa osnovnim i srednjim školama dečijim vrtićem, organizacijom za brigu o deci sa posebnim potrebama, lokanom samoupravom Turističkom organizacijom dva puta godišnje smo organizovali aktivnosti. Ustanova organizuje opštinsku smotru recitatora, kao i pozorišnu smotru jugoistočne Srbije. Pobednici jedne i druge smotre se direktno plasiraju na republičko takmičenje u Valjevu i Kuli. U 2023 godini organizovan je i Međunarodni festival folklora, Paradajs fest, Teodora fest, i Miholjski susreti sela. Sa radom je počeo i dečiji hor“iskrice“ . U 2023 godini od Ministartva Kulture bili su podržani svi naši projekti kako programski, tako i investicioni. Svojim programom u 2023 naišaoje na punu podršku lokane samouprave, i trudio se uz pomoć njihovu da izađe u susret kulturnim potrebama sredine u kojoj radimo. U 2024 se nadam da ćemo biti dobri domaćini Skupštinksoj službi opštine Lebane, i ovim se zahvaljujem predsedniku Skupštine i njegovim saradnicima što su nam ukazali poverenje i svoje sednice održavaju ovde u Domu kulture. Što se tiče finsiskohg izveštaja u 2023 godini utemeljena je na osnovu budzeta opštine Lebane , kao i na osnovu odlukam ao izmenama i dopunama o budzetu. Odobren asredstva su biula dovoljna za rad ustanove , tako da nije bilo potrebe za poovećanje budzeta. Izveštaj je jednoglasno usvojen od strane odbornika.

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu i finansiskog izveštaja za 2023 godinu bilbioteke “Branko Radičević” -Lebane
Ovaj izveštaj podnela je direktor Tatjana Petrović koja je rekla: Zahjvaljujem se predsedniče, predsedniče Skupštine, odbornici, većnici i sredstava javnog informisanja. Bilbioteka Branko Radičević u Lebanu u 2023obavljala je svoju delatnost u okviru koji određuje zakon o bilbiotečkoj delatnosti, zakon o kulturi i status bilbioteke.

Bilbioreka se trudila da postane centar lokane sredine da sa ciljem da svim građanima obezbedi bilbiotečku informaciju na uvid. Svoje poslovanje obačjalo je na platformi kopsa. Tokom 2023 godine nabavljen aje literatura koja je zadovoljavala potrebe naših čitalaca. Za decu i učenike nabavljali smo edukativne i atraktivne knjige, samo sa namerom da naše knjige u bilbioteci odgovaraju njihovom uzrastu. Knjige i dela popun javali smo delima koja su potrebna i svim ostalim građanima. Bilbioteka je na dan 31. 12. 2023 godine raspolagala sa 43. 111 publikacija. I u 2023 godini nastavila je sa učlanjenjem određenog broja građanstva, a kulturnu delatnost sprovodila je tokom cele godine, organizovajući susrete sa književnim stavraocima,muzičko poetkse večeri, recitale.U martu mesecu 2023 smo bili domaćini društva bilbiotekara Jablaničkog okruga, a sednica je održana u sali vizitorskog centra Teodora u Caričinom gradu.Podneli smo izveštaj o radu. Takođe smo u 2023 dobili projekat o sanaciji krova bilbioteke koji je u potpunosti realizovan. Izveštaj je jednogasno usvojen od starne odbornika.

 

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu i finansiskog izveštaja za 2023 godinu Sportsko rekretaivnog centra Lebana

Izvestilac je Miloš Ristić direktor centra koji je rekao: U minuoj godini svi zaposleni su se starali da održavaju sportsko rekreativni centar , i intezvivno smo bili organizovani na svim poslovima. I nastojali sa mogućnostima svojim radom obezbedimo uslove za korišćenje sportske hale. Radimo punim intezitetom sa svim klubovima i učestvujemo intezivno u manifestacijama koje suse održavale na teritoriji opštine Lebane. Nabrojaću neke, sportske igre mladih, vidovdanski turnir umalom fudbalu, seoske sportske igre „miholjski susreti“, regionalno takmičenje mladih sportista, bokserska takmičenja, takmičenja u odbojci košarci i rukometu tu mislim na treninge i prvenstvene utakmice. Imamo saradnju sa kancelarijom za mlade, lokanom samoupravom, Sportskim savezom.Izveštaj je jednoglasno usvojen od strane odbornika.

Predlog Odluke o usvajanju Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Lebane, izveštaj o radu dnevnog boravka za decu sa smetnjamau razvoju , izveštaj o radu Službe za pomoć u kući,i finansiskog izveštaja Centra za socijalni rad Lebane za 2023 godinu.

Izvestilac po ovoj tačci dnevnog reda je Dragan Cvetković direktor koji je rekao: Što se tiče izveštaja o radu Centra za cocijalni rad, on se deli kao što znate n atri dela, na redovnu delatnost koja je u nadležnosti resornog Ministarstva i na lokane usluge koje finansira lokalna samouprava, dnevni boravak za decu sasmetnjam au razvoju, i genetološka služba pomoć u kući.j aću biti kratak ovaj izveštaj u suštini koji se dostavlja do 1 marta Ministartsvu za rad i boračka pitanja, i republičkom zavodu za zaštitu, tako da je detaljno izrađen i j akao korisnik informaaciju možete naći u tabularnom delu ovog izveštaja. A što se tiče ovog narativnog dela, da je broj korisnika tokom izveštaja perodno bio 2.500 korisnik i to je zaključno sa 31. 12. 2023 godine. Zbrinuto je 587 porodica što je dosta manje u odnosu na predhodne godine. Što se tiče usluge i pomoći u kući n aevidenciji za 2023 godini je bilo 48 pasivnih korisnika, i 25 aktivnih korisnika, koje obilaze četiri domaćice centra, sa jednim vozačem. A što se tiče uslova dnevnog boravka za decu sa smetnjom u razvoju kao što smo dobili jedan prelepi objekat koji bi trebalu uskoro da stavimo u funkciju, u toku su intenziranja usluga koje će pružati centar za socijalni rad pružati, trenutno koristimo prostorije OŠ. Radovan Kovačević, i nadam s eda će to biti objekat za ponos svih nas.Što se tiče finansiskog izveštaja vi ste u matrijalu dobili detaljan prikaz, u toku 2023 godini potrošili smo odnosno lokana samouprava je izdvojila 21. 318, 690 dinara. Izveštaj je takođe jednoglasno prihvaćen od starne odbornika.

Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu i finansiskog izveštaja za 2023 godinu Turističke organizacije opštine Lebane. Izvestilac po ovoj tačnije novoimenovani direktor Marko Denić koji je rekao:

Zahvaljujem se presdavajućem , poštovani odbornici, većnici, sredstva informisanja, građani opštine lebane, N apočetku izlaganja najpre bih se zahvalio predsedniku Skupštine njegovom zameniku i prisutnim odbornicima na odluci o imenovanju mene na mestu direktora Turističke organizacije Lebana. U minuloj 2023 godini u Lebanu je održano nešto više od 50 kulturnih, privrednih i sportskih manifestacija, priredbi na kojima je Turistička organizacija uzela učešće u realizaciji. Sa ponosom možemo reći da su sve manifestacije održane uspešno sa velikim brojem učesnika, i naravno posetilaca, sve u saradnji sa lokanom samoupravom. Među značajnijim manifestacijama izdvaja se trodnevna Turistička manifestacija „Paradajs fest“ kojim izlagači i učesnici iz Severne Makedonije poprimila Međunarodni karakter. Pored toga predstavljena je i poljoprivredna mehanizacija i sredstav za zaštitu svih klutura. Program manifestacije obuhvatauju i kulturne i gastronomske zabavne i dečiji događaji. N aparadajs festu takjmičari su ocenjeni od starne žirija sa Više poslovne škole, n adepartmanu Turizma i Ugostiteljstva. Na ovoj manifestaciji prisustvovalo je veliki broj posetioca i medija. U sva tri dana manifestacija je okupila nešto više od 30 hiljade posetioca.

Turistička organizacija u predhodnoj 2023 godini uzela učešće na 44 sajmu Turizma u Beogradu. N aštandu Privredne Komore Srbije što je doprinelo boljim potencijalima turističke oragnizacij eopštine Lebane. Sa prestavnicima raznih Turističkih organizacija obavljeni su razgovori i razmenjena su iskustva u oblasti Turizma sa posebnim osvrtom na funkcionisanje optinskih turističkih potencijala. Poseban akcenat stavljen je na turistički lokalitet Caričin grad. Velika stavr je da su evidentn aulaganja u turizam na teritoriji naše opštine. N aveliko zadovoljstvo svih građana u februaru 2023 godine našu optinu posetili su ministri u Vladi Republike Srbij emeđu kojima ministar za Turizam Husen Memić. Na obeležavanje 100 godine Vlade republike Srbije Lebanu je ukazano poverenje prvi put u istoriji. Razgovaralo se o turističkim potencijalima u opštini Lebane, i stavranje što boljih uslova za mlade. Cilj je turistima ponuditi što više zanimljivih lokacija , kako bi duže boravili i uživali u našoj opštini. Realizatori svih kapitalnih projketa u oblasti turizma , životne sredine infrastrukture, će s ezato povećati bolji uslovi za život naše optine.

U minuloj 2023 godini obrađen je turistički lokalitet Caričin grad, u dužini od 2,5 kilometara, i postavljen je video nadzor na prostoru lokaliteta kako bise isti zaštitio od uništenja. Započeta je izgradnja savremenog centra za posetioce čiji se završetak i otvaranje uskoro očekuje. Uspešan započetak svih projekta u 2023 godine će unaprediti turističku ponudu i neophodnu infrastrukturu. A sv ezarad jačanja lokalnog stanovništva, i dostupnosti domaćim i stranim turistima. Turitička organizacij aktivno je učetvovala na turističkoj ponudi Vlade repubilke Srbije, prestavljajući turističke potencijale , lokalitete, manifestaci i rutere na portalu republike Srbije. Građani će putem društvenih mreža biti upoznati sa ponudama i pomoći uvezi kategorizacije privatnih smeštaja, za lepo ugošćavanje turista. Turistička organizacija je za to načinila kratak popis za kategorizaciju. Obavljajući delatnost u minuloj 2023 godini Turistička organizacija optine Lebane stiče utisak o vidnom napredku kada su ulaganja u turističku infastrukturu. Analiza finsiskog izveštaja za 2023 godinu utemelejna je na odobrenjima na osnovu odluke o budzetu optine Lebane. Izveštaj je takođe prihavćen jednoglasno od strane odbornika.

 

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti delatnosti stručnog nadzora nad putevima i ulicama , javne rasvete i signalizacije , Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti. arhitektonske delatnosti i Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi pružanja usluga obavljanja poslova iz oblasti Delatnosti uređenja građevinskog zemljišta između JP “Lebane” -Lebane i opštine Lebane za 2024 godinu.

Izvestilac je Zlatko Nedeljković direktor Javnog preduzeća Lebane koji je rekao: Pošto s ezahvalio prisutnima nastavio je sa iizveštajem po ovoj tačci dnevnog reda rečima: Javno preduzeće dostavilo je plan sa predhodnoj saglasnosti optinskog veća, a dao nam je saglasnost i predsednik opštine na potpisivanju predloga i ugovor aiz pomenutih poslova. Dostavljen asu ukupno tri predloga ugovora i iz stručnog nadzora na putevima i ulicama, realizacije signalizacije, iz oblasti delatnosti građanskog zemljišta, i arhitetonske odnosno projektantske delatnosti. Svi ovi ugovori se usklađuju sa budzetima optine lEbane, za tekuću godinu a i i potpuno kadrovski i tehnički dopremljeni za realizaciju . Tako da predlažem Skuptini opštine lEbane da predsednik optine Lebane da saglasnost za potpisivanje ugovora. I ovaj izveštaj je prihvaćen jednoglasno od strane odbornika.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanju ugovora o uređenju i čistoće na površinama javne namene i održavanju groblja i kapela, između JKP “Komunalac” Lebane i opštine Lebane za 2024 godinu

Izvestilac Miroslav Simić direktor javno komulalnog preduzeća Komunalac-Lebane koji je rekao: Za obavljan ejavnih radova iz oblasti zajedničkog interesa , zaključuju se predmeti i ugovbori koji su predviđeni programom poslovanja i finansiskim planom. Po programu u 2024 godinu preduzeće će obavljati čistoću na površunu javnu, održavanje groblja i kapele, održavanju javnih površina i zaštiti komulanih objekata. Izveštaji koji su usmereni u 2024 godini usmereni su iz usvajanje budzeta, na realzacijuusloga koje izvršava komunalno preduzeće Komunalac. Predlažem Skuptini da da saglasnost o saradnju sa lokanom samoupravom i Komunalce,. Izveštaj je jednoglasno usvojen od strane odbornika.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o tekućem održavanju atmosferske kanalizacije u Lebanu i ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara povezanih na magistralni cevovod i celokupne mreže između JKP “Vodovod” -Lebane i opštine Lebane za 2024 godinu.

Izvestilac po ovoj tačci je izvestilac Miroslav Živković direktor javnog komunalnog preduzeća „Lebane“ iz Lebana koji je rekao: Javno komunalno preduzeće Vodovod daje predlog o potisivanju ugovora za održavnje atmosferskih kanalizacija u Lebanu, i drugih ugovora održavanju šahti cevi i bunara, povezani na centralnoj mreži u 2024 godini. Tako da predlažem Skuptini optine Leban eda da saglasnost optini na potpisivanje ugovora. Izveštaj jejednogasno prihavćen

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje ugovora o tehničko poslovnoj saradnji zoohigijena između “Veterinarske stanice Lebane” i opštine Lebane za 2024 god.

Izvestilac po ovoj tačci je Nenad Stevanović direktor javno komunalnog preduzeća Veterinarska stanica u Lebanu koji je rekao: Na osnovu poslovno tehničke saradnje sa sednice optinskog veća 15.3. 2023 godine iz oblasti zoohigijene, i uputila Skupštini na saglasnost. Umaterijalu kojis te dobili za Skuptinu stoj edva ugovora iz matrijala koja se potpisuju svake godine. Bitno je uvezi sa tim smatram da Skuptina treb ada da saglasnost za usvajanju ovog ugovora, radi poslovno tehničkoj saradnji i poverljivih poslova , kako bi Veterinarska stanica u Lebanu što uspešnije poslovala. I ova tačka dnevnog reda je jednoglasno prihvaćena.

Predlog zaključaka o usvajanju Izveštaja o radu oštinskog pravobranioca

Po ovoj taci dnevnog reda izvestilac je Goran Pešić optinski pravobranilac koji j erekao: J aću samo sve izveštaje kratko da iskomentarišem. Optinski pravobranilac kao zakonski zastupnik optine Lebane, pred Sudovim ai drugim državnim organima, u 2023 godini primio je ukupno 123 parničnih tužbi . Iz ovog broja 61 tužba je vezana na osnovu pričinjene štete pasa i mačaka lutalica, a 33 tužbi vezane su zbog kopriacije. Da je u nekim periodima prilikom predloga ulica došlo do pritužbi i vlasnici tih parcela da s eizvrši naknada i ispati za to i pri tome u tim postupcima dolazi do određenih troškova koji padaju na teret optine. A taj broj od 2019 pa do kraja 2023 je 78 tužbi. Radi se o tužbe gde su površin emale od 6 do 12 kvadrata. Ali su troškovi veliki po jednoj prijavi od 120 do 170 hiljada dinara. Svi ti troškovi opterećuju budzet optine . Izveštaj je prihavćen jednoglasno od strane odbornika.

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Lebane.

Izvestilac je Dragan Cvetković direktor centra koji je rekao: Nikola Petković nije više u radnom odnosu Centra za socijalni rad, tako da je predlog da Goran Marjanović administrativni radnik kao prestavnik zaposlenih bude primljen. Predlog je jednoglasno prihvaćen od strane odbornika.

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ “Vuk Karadzić” -Lebane

Izvestilac Tanja Bogdanović načelnica optinske uprave koja je rekla: Upravo ova odluka je podneta zbog sukob ainteresa jer je Bojan Marjanović sada dobio zvanje odbornika i to je sukob interesa i ostavka je zato.

Predlog je jednoglasno prihvaćen od strane odbornika.

Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije za komasaciju u KO. Bošnjace, Pertate i Ćenovac.

Izvestilac Tanja Bogdanović načelnik optinske uprave koja aje rekla . Ovim se razrešavaju članovi njihovog veća predsednik za Bošnjace, Pertate i Lebane Izabrana je komisija Goran Pešić kao predsednik, Tanja Bogdanović kao zamenik, Slaviša Ničić kao član, Mina Rakoćević član, Nenad Stevanović član, Branko Dojčinović član, Goran Diskić , Tomica Stošić i Bojan Stoiljković.Lica moraju da budu stručna za tu vrstu posla. Predlog j ejednoglasno prihvaćen.
Odbornička pitanja.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print