JugSport.net

sportski portal južne Srbije

Konkurs za bespovratna sredstva za kupovinu kuće na selu otvoren do 1.11.2023.

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Na konkursu mogu da konkurišu supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj ili pojedinac.

Bespovratna sredstva su namenjena za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.

 

Podnosioci prijave na javni konkurs su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj ili pojedinac koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu. Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.

 

Bespovratna sredstva nisu namenjena za opremanje seoske kuće i okućnice, porez na prenos apsolutnih prava prilikom kupoprodaje seoske kuće sa okućnicom, porez na imovinu, troškove prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje na javni konkurs, kao i za građevinske radove za adaptaciju seoske kuće.

 

Seoskom kućom sa okućnicom se smatra kuća sa ekonomskim dvorištem, koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli kao i seoska kuća ili na susednim parcelama u odnosu na seosku kuću.

 

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji na dan podnošenja prijave ispunjavaju sve sledeće uslove:

– Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom Programom (obrazac prijave se preuzima na internet stranici Ministarstva);

– Da su državljani Republike Srbije;

– Da su punoletni;

– Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;

– Da nemaju navršenih 45 godina života;

– Da nisu osuđivani i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak, kao ni istraga;

– Da je podnosioc prijave u bračnoj / vanbračnoj zajednici, samohrani roditelj ili pojedinac;

– Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da nisu otuđili/poklonili nepokretnost u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;

– Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;

– Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);

– Da nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.

 

Sve propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.

Kuća mora da ispunjava određene uslove

 

Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:

 

1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;

2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;

3. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;

4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, kao porodična stambena zgrada, bez tereta;

5. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;

6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;

7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

 

Nepokretnost može biti u suvlasništvu više lica kada se svi suvlasnici pojavljuju kao prodavci svojih suvlasničkih delova. Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i ako postoji pristup do seoske kuće sa okućnicom.

 

Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti i nepokretnost mora biti osigurana u navedenom periodu. Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti sa prodavcem nepokretnosti.

Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

 

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu.

 

https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Print