sportski portal južne Srbije

REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINA MEDVEĐA

Z A K LJ U Č A K 1.      Štab za vanredne situacije opštine Medveđa će preko Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije – Odeljenja za vanredne situacije Leskovac, za potrebe Doma zdravlja Medveđa, obezbedite jedan štabni šator od tri članka  - polja, radi privremenog sklanjanja COVID pacijenata u slučaju loših vremenskih uslova.   2.      Preko Odeljenja za vanredne siutacije Leskovac pokrenuti postupak za obezbeđenje štabnog šatora, prema Smernicama od VS 09/19 broj 217-17213/20 od 23.11.2020. godine.   3.      Zaključak stupa na snagu danom donošenja.   4.      Zaključak dostaviti: -          Domu zdravlja Medveđa, -          Odeljenju za vanredne situacije Leskovac i -          a/a.   OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE   KOMANDANT ŠTABA                                                                                                                     dr Nebojša Arsić